VI GER ER STÖD, HJÄLP OCH SERVICE

FÖR ATT GÖRA

SVERIGES FÖRETAG

FRISKARE

Health Promoting Management.

Ett ledningssystem med fokus på hälsa. Vi hjälper er att skapa en stödjande miljö för att arbeta uthålligt och varaktigt med hälsa i er organisation. 

det här är health promoting management

Vi vet att hälsa är en förutsättning för att kunna prestera. Mår vi inte bra klarar vi varken av att nå individuella eller organisationens mål. Hälsa är en resurs som skapar handlingskraft att nå våra mål och få varaktiga resultat. Vi ger er ett utvecklingsstöd i ledningsarbetet för att välja, utveckla, använda och utvärdera hälsofrämjande insatser.

Du vill göra ditt företag friskare. Vi hjälper dig med det.

vi är MYCKET MER ÄN BARA ARBETSMILJÖ.

Vi ger er ett utvecklingsstöd för att arbeta hälsofrämjande med ett unikt helhetsperspektiv.

Health Promoting Management är inte ännu ett koncept som sysslar med arbetsmiljö. Vi ger er mycket mer än så. Vi hjälper er att utveckla ett ledningssystem för att välja, utveckla, använda och utvärdera hälsofrämjande arbete med ett unikt helhetsperspektiv utifrån individ, grupp och ledningsnivå.

Vi jobbar igenom alltifrån:

 • Strategi
  • Värderingar
  • Mål
  • Kommunikation
  • Samspel
  • Omvärld
 • Organisation
  • Ledarskap
  • Organisationsstruktur
  • Delaktighet
  • Medarbetare
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Företagshäslovård
  • Samverkan
  • Risk
  • Friskvård

Vi ser hälsa ut ett större perspektiv

För oss är hälsa mycket mer än att känna efter om jag har feber eller om jag är stressad. För oss är hälsa om vi har förmåga, i vår vardag, att förverkliga våra vitala mål.

Hälsa flyttar in på management-nivå

Omfattande forskning talar sitt tydliga språk. Att arbeta med hälsa är bra för affärerna. Ledningsgruppen behöver styra, leda, utveckla och administrera med hälsa i fokus.

Hälsa som en integrerad del i verksamheten

Vi ger er stöd i att ta fram ett system där både interna krav och externa krav på hälsa samverkar och främjar att ni som organisation förverkligar era vitala mål.

VÅR PROCESS

k

KARTLÄGGNING

1. Vi börjar med att göra en nulägesanalys och kartlägger hur ni idag arbetar med hälsa.

Tillsammans med en coach arbetar ledningsgruppen igenom olika aspekter som påverkar hälsa, utifrån externa krav (som hållbarhetsredovisning, organisatorisk och social arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete), interna krav (som att vara en god arbetsgivare, satsa på personal och se dessa som intäktsdrivande snarare än en kostnad, att jag som individ får förutsättningar att prestera) och måluppfyllnad både på individ, grupp och företagsnivå.

w

WORKSHOP

2. Som den del i kartläggningsprocessen träffar coachen ledningsteamet för att systematiskt gå igenom arbetsplatsen nuvarande hälsofrämjande arbete. Workshopen innehåller bland annat: strategi, mål, kommunikation, samspel, ledarskap, delaktighet och arbetsmiljö. 

Stor vikt läggs på visioner inför framtiden och hur ledningsgruppen skulle vilja bedriva det hälsofrämjande arbetet.

i

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

3. Utifrån kartläggning och workshop sammanställer er coach resultatet och tar fram ett åtgärdsdokument med konkreta förslag (både på individ, grupp och organisationsnivå) för hur ni kan förbättra ert hälsofrämjande arbete.

Huvudfokus är alltid att skapa förutsättningar att nå mål och få varaktiga resultat.

N

PLANERING + GENOMFÖRANDE

4. Tillsammans med er coach väljer ni ut vilka förbättringsåtgärder ni vill fokusera på utifrån åtgärdsdokumentet. Fokus är att hälsa ska bli en naturlig del i ordinarie styrsystem så att ni kan arbeta varaktigt och uthålligt. 

Vi ger er stöd under hela processen, från planering till genomförande.  Vi ger er service i form av att ha hand om underleverantörer och rekommendationer i de fall det behövs ta in ytterligare extern kompetens (ex. föreläsare, utbildningar, undersökningar mm).

k

UTVÄRDERING

5. Vi utvärderar längs med vägen och när genomförandefasen är över gör vi en ny undersökning för att mäta effekten av det hälsofrämjande arbetet.

I slutfasen får ni ytterligare rekommendationer för hur ni kan fortsätta att arbeta hälsofrämjande, allt för att skapa uthållighet och varaktighet. 

VI STÖDJER ER

Våra kunniga coacher hjälper och stöttar er genom hela processen.

 

EN LÖNSAM INVESTERING

Forskning har vid upprepade tillfällen visat att för varje investerad krona till  hälsofrämjande insatser ges tre till tio kronor tillbaka.

 

 

KOSTNADER

 • Planering
 • Information
 • Utbildning
 • Bidrag
 • Aktivitet A, B, C osv
 • Chefsstöd
 • Rutiner
 • Systemstöd

INTÄKTER/ BESPARINGAR

 • Minskad sjukfrånvaro
 • Frisknärvaro
 • Social gemenskap
 • Aktivare ”friskvårdskultur”
 • Ökad produktivitet
 • Kvalitetssäkring
 • Kundnöjdhet
 • Leverantörsnöjdhet
 • Varumärkesnytta
  • företagsvarumärke
  • arbetsgivarvarumärke
  • produktvarumärke

VI GENERERAR NYA SÄTT ATT JOBBA PÅ

N

PRESTATION

För oss är prestation oerhört viktigt och vi vet att du också vill skapa de bästa förutsättningarna för prestation.

Vi har en modell för det utifrån ett hälso-perspektiv och vi tittar på prestation både utifrån individ, grupp och organisation.

 

N

UTVECKLING

Vi tror på konstant utveckling för att nå framgång. I vår tid behöver vi utvecklas för att inte avvecklas.

Hela vår modell bygger på utveckling från ett hälsoperspektiv. Vi ger er ett välarbetat åtgärdsdokument med utvecklingsförslag.

N

PÅVERKAN

Vi anser att alla som är arbetsgivare har ett viktigt ansvar. Med hjälp av tydlig ledning påverkar ni era medarbetares hälsa.

Vår modell utgår från att du som arbetsgivare vill vara en god medborgare och att du vill arbeta varaktigt med hälsa.

MÖT VÅRT TEAM

Vårt team består alla av egenföretagare som handplockats och utbildats av oss för att säkerhetsställa hög kvalité. Samtliga har licensierats för att kunna ge er stöd och service i Health Promoting Management.

“XXX, XXX, XXX”

Anna Johansson

Ledarskap & Hälsa

”XXX, XXX, XXX”

Bo Andersson

Bra Resultat

Låt oss påbörja någonting nytt

SÄG HEJ

Har ni frågor, vill ni ha mer information eller vill ni komma i kontakt med oss av någon annan anledning? Använd formuläret så hör vi av oss inom 48 timmar.